logo

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin teknoloji geliştirme bölgesi.

İletişim İTÜ Teknopark A.Ş.
İTÜ Tasarım ve Prototip Merkezi Binası Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No:2/41 İç kapı: 1 34469 Sarıyer, İstanbul, Türkiye
info@1773ituteknopark.com
#

Ana Sayfa >

tpix
FİRMALAR İÇİN 1773 İTÜ TEKNOPARK

Teknopark Süreci

İlgili mevzuata göre 1773 İTÜ Teknopark, bünyesinde yer almak isteyen kurum, kuruluşlar ve girişimci taleplerinin değerlendirilmesi ve uygun bulunanlara yer tahsisinin yapılması ile yetkilidir.

Teknopark'ta yer almak isteyen kimselerin değerlendirilmesi ve yer tahsisi 6 adımdan oluşan bir süreç ile yerine getirilir.

1. Başvuru

1773 İTÜ Teknopark'ta Ar-Ge veya tasarım faaliyetinde bulunmak üzere yer almak isteyen girişimciler ve firmalar, kendilerine daha önce yer tahsis edilmiş olan girişimciler ve firmalar, başka bir teknoparkta iken Ar-Ge veya tasarım faaliyeti yapan ve 1773 İTÜ Teknopark'a nakil talebinde bulunan girişimciler ve firmalar Ar-Ge veya tasarım projeleriyle başvuru yapabilirler.

Başvuru yapan girişimciler ve firmalar 1773 İTÜ Teknopark başvuru formlarını elektronik ortamda doldurarak ve başvuru form ve değerlendirme bedelini bankaya yatırarak başvuru yaparlar.

2. Değerlendirme

Yapılan her başvuru için, 1773 İTÜ Teknopark'ın atayacağı bağımsız ve çıkar çelişkisi olmadığını taahhüt eden hakem veya hakemler tarafından değerlendirilerek birer hakem değerlendirme raporu oluşturulur. Kuluçka firmaları için 1 akademik hakem, diğer başvurular için 2 akademik hakem ve 1 sektör uzmanı değerlendirme yapar. Projenin hakem veya hakemlerden aldığı puan ortalaması 65/100 ve üzerinde ise proje, hazırlanan hakem raporlarının puan özeti ile Değerlendirme Kurulu'na sunulur.

Proje sahipleri, tarihi makul bir süre öncesinden ilan edilmiş bir toplantıda, değerlendirme kuruluna sözlü olarak sunum yaparlar.

Değerlendirme Kurulu, sunulan projeyi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen ölçütlere göre inceler ve puanlar. Bu kapsamda proje süresi ile birlikte Bölge içi ve dışında geçirilmesi gereken sürelerinin uygunluğu, ticarileşme potansiyeli, ithal ikame veya ihracat potansiyeli olan yüksek/ileri teknolojili ürünleri geliştirebilecek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirebilecek, ürün kalitesini veya standardını yükseltebilecek, verimliliği artırabilecek, üretim maliyetlerini düşürebilecek, teknolojik bilgi üretilebilecek, etkin bir üniversite-sanayi işbirliği gerçekleştirebilecek bir Ar-Ge veya tasarım projesi olup olmadığı incelenir Değerlendirme Kurulu gerek gördüğü hallerde proje sahiplerinden ek bilgi ve belge talep edilebilir.

Değerlendirme Kurulu'nda üyelerin verdiği puanlarla daha önce projeyi değerlendirmiş hakemlerin verdiği puanlar her bir hakem için ayrı ayrı hesaba dahil edilip ortalama alınarak proje puanı hesaplanır.

Her bir hakemin değerlendirme raporu ve Değerlendirme Kurulu'nun değerlendirmeleri belgelendirilir. Bu belgeler Proje Bilgi Formu ile birlikte arşivlenir. Halihazırda kamu ve/veya uluslararası Ar-Ge veya tasarım desteği alıp ayrıca değerlendirmeden geçirilmeyen projeler için Destek onay sözleşmesi de Proje Bilgi Formu ile birlikte arşivlenir.

Yapılan değerlendirme sonucuyla ilgili olarak başvuru sahibine bilgi verilir.

3. Karar

Projenin Değerlendirme Kurulu sonucunda aldığı puan daha önce 1773 İTÜ Teknopark'ta yer almayan girişimci ve firmaların projeleri için 80/100 ve üzeri olduğu takdirde, ilgili proje teknoparka kabul için 1773 İTÜ Teknopark Yönetim Kurulu'na sunulur. Yönetim Kurulu'nda projeye ilişkin Değerlendirme Kurulu'ndan çıkan sonuç ve Değerlendirme Kurulu Raporu ile birlikte incelenerek başvurunun kabul edilip edilmeyeceği karara bağlanır. Yönetim Kurulunda görüşülen proje oy çokluğu ilkesiyle kabul ya da reddedilir.

Teknoparkta halihazırda yer tahsisi bulunan girişimcilerin ve firmaların yeni proje başvurularında ise Değerlendirme Kurulu'nda 70/100 ve üzeri puan aldığı takdirde proje kabul edilir. Yeni yer tahsisi yapılmadığından proje Yönetim Kurulu'nda görüşülmez. 1773 İTÜ Teknopark'ın ilgili birimlerince karara bağlanır.

Ayrıca bir kamu ve/veya uluslararası Ar-Ge veya tasarım destek programları kapsamında halihazırda desteklenen projeler Değerlendirme Kurulu'na gönderilmez ve yer tahsisi için yeterli kabul edilir.

4. Kabul

İncelemesi tamamlanan ve projesi uygun görülen girişimcilere ve firmalara, 1773 İTÜ Teknopark'ta yeterli miktarda halen tahsis edilmemiş kiralanabilir alan olduğu takdirde yönetmelikteki ilgili madde kapsamında yer tahsisi yapılır. Yer tahsisinde firma çalışanları başına makul bir alan düşmesine dikkat edilir. T.C. Sanayi Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü, firmaların personel başına düşen asgari ofis alanını belirleme yetkisine sahiptir.

Başvurusu yapılan değerlendirme sonucunda olumlu bulunan ve halihazırda teknoparkta yer tahsisi olmayan yeni başvuru sahibi firmalar, kendilerine 1773 İTÜ Teknopark tarafından yer sunulabiliyorsa ve sunulan yeri uygun bulurlarsa ilgili Kira Sözleşmesi’ni karşılıklı imzalayarak teknoparka kabul edilir.

1773 İTÜTeknopark’ta yeterli miktarda halen tahsis edilmemiş kiralanabilir alan olmaması durumunda değerlendirilmiş ve kabul kararı alınmış başvurular, yer açıldığında proje puanı önceliğine göre tahsis yapılmak üzere bekleme listesine kaydedilir ve başvuru sahibine bilgi verilir.

5. Takip

Kabul edilen girişimcilerin ve firmaların yürüttükleri Ar-Ge ve tasarım projelerin seyri, 1773 İTÜ Teknopark ekibi tarafından proje boyunca izlenir ve projenin sağlıklı bir şekilde yürümesi ve sonuçlanması için ihtiyaç tespit edilen noktalarda TTO ekibinin katkısıyla destek hizmetleri sunulur.

1773 İTÜ Teknopark'ta yer alan girişimcilerin ve firmaların yürüttükleri Ar-Ge veya tasarım projelerine ilişkin revizyon (ek süre, ek ekip, bölge dışında geçirilecek süre, KDV muafiyeti, gümrük vergisi muafiyeti) ve proje bitirme belgesi taleplerini ilgili projenin bitiş tarihinden en az 30 gün önce yaparlar. İlgili talebin portal üzerinden eksiksiz ve zamanında gerçekleştirilerek proje revizyon belgesinin değerlendirmeye tam ve vaktinde sunulmasına dikkat edilmelidir.

Revizyon talepleri, Değerlendirme Kurulu tarafından Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen kriterlere göre incelenir ve karara bağlanır.

6. Sonuç

Süresi sonunda projesi tamamlanan proje sahibi girişimci veya firma 1773 İTÜ Teknopark ile imza edilen kira sözleşmesini sona erdirerek ayrılır.

Süresini uzatmak ve 1773 İTÜ Teknopark'ta yer almaya devam etmek girişimciler ve firmalar yürüttükleri Ar-Ge veya tasarım projeleri sonlanmadan en az 30 gün önce sunacakları yeni proje başvurularını portal üzerinden eksiksiz bir şekilde yapıp, Yönetici Şirket’in değerlendirmesine sunmakla yükümlüdür.

1773 İTÜ Teknopark, girişimcilere yer tahsisinin yenilenmesi işlemini yönetmelikteki ilgili maddesi kapsamında yapılmasını sağlar. Tahsisin yenilenmesine imkan olmayan hallerde kira sözleşmesi sona erdirilerek firma 1773 İTÜ Teknopark'tan ayrılır.

Gizlilik

1773 İTÜ Teknopark'ta yürütülmek üzere başvurusu yapılan her bir Ar-Ge veya tasarım projesi, bağımsız Hakemler ve Değerlendirme Kurulu tarafından projenin korunmasına ilişkin gizlilik şartlarına azami dikkat gösterilerek değerlendirilir.

st3
tto3
cropped-maslak
ogrencitakimlari
WhatsApp ile Bizimle İletişime Geçin
1